Python 标准库之 math 模块

1. 前言

math 模块中包含了各种浮点运算函数,包括:

函数 功能
floor 向下取整
ceil 向上取整
pow 指数运算
fabs 绝对值
sqrt 开平方
modf 拆分小数和整数
fsum 计算列表中所有元素的累加和
copysign 复制符号
pi 圆周率
e 自然对数

2. math.floor(n)

函数 math.floor(n) 的功能是对浮点数 n 向下取整,示例如下:

>>> import math
>>> math.floor(1.5)
1
>>> math.floor(2.5)
2
>>> math.floor(-1.5)
-2
>>> math.floor(-2.5)
-3

3. math.ceil(n)

函数 math.ceil(n) 的功能是对浮点数 n 向上取整,示例如下:

>>> import math
>>> math.ceil(1.5)
2
>>> math.ceil(2.5)
3
>>> math.ceil(-1.5)
-1
>>> math.ceil(-2.5)
-2

4. math.pow(n, m)

函数 math.pow(n, m) 的功能是指数运算,n 是底数,m 是指数,示例如下:

>>> import math
>>> math.pow(2, 0)
1.0
>>> math.pow(2, 1)
2.0
>>> math.pow(2, 2)
4.0
>>> math.pow(2, 3)
8.0
>>> math.pow(2, 4)
16.0

5. math.fabs(n)

函数 math.fabs(n) 的功能是计算 n 的绝对值,示例如下:

>>> import math
>>> math.fabs(1.23)
1.23
>>> math.fabs(-1.23)
1.23

6. math.sqrt(n)

函数 math.sqrt(n) 的功能是计算 n 的平方根,示例如下:

>>> import math
>>> math.sqrt(4)
2.0
>>> math.sqrt(9)
3.0
>>> math.sqrt(16)
4.0

7. math.modf(n)

函数 math.modf(n) 的功能是将浮点数 n 拆分为小数和整数,函数返回一个元组:

 • 元组的第 0 项是小数
 • 元组的第 1 项是整数

示例如下:

>>> import math
>>> math.modf(3.14)
(0.14, 3.0)
>>> tuple = math.modf(1949.1001)
>>> tuple[0]
0.1001
>>> tuple[1]
1949
 • 在第 3 行
  • 0.14 是 3.14 的小数部分
  • 3.0 是 3.14 的整数部分
 • 在第 6 行,0.1001 是 1949.1001 的小数部分
 • 在第 6 行,1949 是 1949.1001 的整数部分

8. math.fsum(list)

函数 math.fsum(list) 的功能是计算列表中所有元素的累加和,示例如下:

>>> import math
>>> math.fsum([1, 2, 3])
6.0
>>> math.fsum((1, 2, 3)
6.0
 • 在第 2 行,计算列表 [1, 2, 3] 中 3 个元素的累加和
 • 在第 4 行,计算元组 (1, 2, 3) 中 3 个元素的累加和

9. math.copysign(a, b)

函数 math.copysign(a, b) 的功能是将参数 b 的正负符号复制给第一个数,示例如下:

>>> import math
>>> math.copysign(2, -1)
-2.0
>>> math.copysign(-2, 1)
2.0

10. math.pi

函数 math.pi 的功能是圆周率常量,示例如下:

>>> import math
>>> math.pi
3.141592653589793

11. math.e

函数 math.e 的功能是自然对数常量,示例如下:

>>> import math
>>> math.e
2.718281828459045